Betrokkenheid ouders verzuimbeleid school

Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

Coaching & Training

Hoe staat het met de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van school? Wij pleiten al heel lang voor optimale samenwerking tussen de school, de thuiszitter en het thuisfront. De resultaten uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs en brancheorganisatie Ingrado bevestigen dit ook. Zij hebben onderzoek gedaan naar: ouders en aanwezigheid op school.

Schoolverzuim kan een signaal zijn van onderliggende problematiek en een voorbode van schooluitval. Hoe eerder schoolverzuim wordt opgemerkt en aangepakt, hoe groter de kans dat de leerling binnenboord blijft. Van groot belang dus dat ouders en scholen ook hierin samen optrekken. Zij zullen verzuim immers als eersten signaleren. Maar gebeurt dat ook? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het stimuleren van de wederzijdse participatie en het samen vormgeven van de samenwerking. Wie neemt de regie?

Hier tref je het onderzoeksrapport aan en in de infographic belichten beide organisaties de meest opvallende uitkomsten.

Meer weten?

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt. Het belang van jongeren die nu uitvallen op school staat hierbij centraal. We willen graag alle thuiszitters weer terug in de schoolbank. Meer weten hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot bij verzuimbeleid school? We leggen je onze signaleringstool graag uit. Neem contact met ons op.

Samen op koers naar de ideale leef- en leerroutes van jongeren.

ideale leef- en leerroutes van jongeren

Samen op koers naar de ideale leef- en leerroutes van jongeren.

Hoe zorg je voor de ideale leef- en leerroute van jongeren? Verbondenheid is de sleutel tot goed onderwijs. Maak het onderwijs nog tastbaarder. Werk aan de driehoeksrelatie tussen leerkracht, leerling en ouders. Samen met de betrokken po-school, vo-school, het vervolgonderwijs en de gemeente. Stimuleer educatief partnerschap door iedereen een stem te geven in het onderwijs. Zodat iedereen elkaar ziet, hoort en ervaart als gelijkwaardige partners in opvoeding en onderwijs. Waardoor gelijke kansen in het onderwijs worden gestimuleerd. Maak met elkaar tijd om jongeren op de juiste manier te begeleiden in hun persoonlijke leef- en leerroute. Stem af en stuur bij. Haal als één team uit de leerling wat erin zit en bepaal samen het juiste vervolgonderwijs.

Kansengelijkheid

Wij geloven erin dat als we elkaar beter snappen, we het beste uit kinderen en jongeren kunnen halen voor hun toekomstige rol in de maatschappij. Hoe meer je vanuit educatief partnerschap in verbinding bent, hoe beter je samen inschat of je het juiste doet. Zo wordt er beter geluisterd, oprecht contact gemaakt en staat iedereen open voor nieuwe inzichten. Met als resultaat dat de jongeren binnen hun schoolloopbaan de kans krijgen om hun talenten en ambities te ontwikkelen. Om hun dromen waar te maken. Jouw wieg bepaalt namelijk niet jouw toekomst. Iedereen heeft recht op het zijn van een gelukkige wereldburger.

Geef kinderen de boost die ze verdienen

Expeditie Basisschool wil ouders en jongeren meer betrekken omdat het niet precies bekend is wat hun wensen, behoeften en hulpvragen zijn. Dit verschilt namelijk per casus en verdient dus maatwerk. Wij richten ons op de gezinnen die moeilijk functioneren binnen de samenleving. Deze kwetsbare huishoudens hebben dit het hardst nodig en zijn nu nog moeilijk bereikbaar. Samen op koers naar de ideale leef- en leerroute van onze jongeren. We helpen graag als expeditieleiders om deze reis te bepalen. Neem contact met ons op voor meer informatie over de ideale leef- en leerroute van onze toekomst: de jeugd.

Kansengelijkheid stimuleren

Door de impact van corona is het verschil in kansen van kinderen en jongeren nog meer zichtbaar en tastbaar geworden. Jongelui die door hun thuissituatie het onderwijs hard nodig hebben, ondervinden hier het meest last van. De sluiting van de scholen zorgde namelijk voor een negatief effect op de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet eerlijk. Daarom is het stimuleren van kansengelijkheid van groot belang.

Gelijke Kansen Alliantie

Gelukkig zijn de scholen, met maatregelen wel weer open. Dit helpt een beetje, maar is nog niet alles. Daarom zijn we blij dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft opgesteld. Samen met po-, vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Ondanks de covid-19 blijven ze samen werken aan een structurele aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Om verschillen er niet te laten zijn, maar ze samen te maken. Zodat niet waar je vandaan komt, maar waar je heen wil bepaalt hoe ver je kunt komen.

Jongeren doen op meerdere plekken en manieren kennis op, leren vaardigheden en ontwikkelen zo hun persoonlijkheid. Hiervoor is het van groot belang dat het onderwijs en het aanbod daarbuiten zoals jongerenwerk, kunst- en cultuureducatie, sport, jongerenparticipatie en allerlei andere vormen meer met elkaar verbonden raken. Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten.

Ontwikkeling talent

Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten. Schep voorwaarden voor jongeren zodat zij zich, in hun eigen tempo, ontwikkelen tot zelfredzame en veilige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zich goed voor te bereiden om een eigen rol in de maatschappij te vervullen. De jeugd is namelijk de toekomst.

Kansengelijkheid stimuleren? Werk samen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Inspiratie nodig hoe, neem contact met ons op.

Teambuilding schoolteam

Van individu naar team. Werken aan teambuilding is ontzettend belangrijk binnen schoolteams.

Van discussie naar dialoog

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie, de talenten en het zelfvertrouwen van kinderen.

Ken je kernkwadranten

kernkwadranten bieden inzicht in jezelf, 
in elkaar en in jullie onderlinge dynamieken

Ieder schoolteam streeft naar een optimale samenwerking tussen de teamleden. Dat is logisch. Maar daarbij loopt je ongetwijfeld wel eens tegen problemen aan. Dat is goed te verklaren, omdat ieder mens een andere persoonlijkheid en manier van communiceren heeft. Kernkwadranten geven inzicht in die verschillen en zorgen ervoor dat jullie elkaar beter begrijpen. Dit verbetert de samenwerking en minimaliseert de onderlinge ruis.

Dus, willen jij en collega's:

  • Meer en beter inzicht in elkaar persoonlijkheid en gedrag krijgen?

  • Leren waar kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen binnen het schoolteam zitten? 

  • Leren hoe persoonlijkheden invloed op elkaar hebben en interacteren?

  • Het begrip en het geduld voor elkaar vergroten en beter samen werken?

Ontdek elkaars kwaliteiten, alergieën, valkuilen en uitdagingen

Leer elkaar beter te doorgronden met ons kernkwadrantenspel. Met dit spel leren jullie dat gedrag nagenoeg nooit op zichzelf staat. Het komt in veel gevallen voort uit iemand zijn kwaliteiten, uitdagingen, allergieën en valkuilen. Door verschillende oefeningen zijn jullie na afloop beter in staat om jezelf en je collega’s te onderzoeken. Jullie leren gedrag te herkennen, hierop te anticiperen en behulpzamer te zijn richting elkaar. Zo stimuleer je het onderlinge contact en maak je verbinding. Dit komt de teamspirit en de teamprestaties ten goede. Meer weten, neem contact met ons op.

Van teambuilding naar wederzijdse betrokkenheid

Van teambuilding naar wederzijdse betrokkenheid

Tijdens de interactieve workshop gaat het schoolteam van Basisschool El Boukhari met elkaar op zoek naar de optimale samenwerking. Samen werken aan teambuilding. Onderling en met elkaar, maar ook in relatie met ouders. Hoe wordt, maar ook, hoe blijft samenwerken leuk? Een belangrijk uitgangspunt is dat de neuzen dezelfde kant op staan, hoe verschillend ze ook zijn. We gaan interactief aan de slag zodat dit zelfinzicht geeft en inzicht in de collega’s.

Koersbepaling met het team

Koersbepaling met het team

Met het schoolteam bepalen we de koers van de te doorlopen expeditie. Met als opbrengst: Van denken naar doen. Zorg dat je niet over, maar met de kinderen en hun ouders praat. Samen de visie en het beleid vertalen naar het schoolplein zodat niet alleen de teamleden (docenten), maar ook de (toekomstige) ouders en kinderen begrijpen waar de school voor staat en gaat. De opbrengst uit de workshop is dat hier de input voor het uiteindelijke praktische schoolplan wordt bepaald.

Kindcentrum De Kameleon aan de slag met onze methodiek

Kindcentrum De Kameleon aan de slag met onze methodiek

Samenwerking met ouders is een van de doelen van het Bossche onderwijsbeleid. Hoe dat te doen is vaak nog de vraag.
Wij, twee betrokken ouders, hebben het antwoord. We noemen het Expeditie Basisschool. Een initiatief om te werken aan de optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Ouderbetrokkenheid draagt bij aan het welbevinden, de motivatie, de talenten en het zelfvertrouwen van kinderen.

We hebben een laagdrempelige en concrete tool ontwikkeld waar scholen direct, op maat, mee aan de slag kunnen. Dit vergroot de ouderbetrokkenheid. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip brengen zo de brede ontwikkeling van het kind optimaal in beeld. Versterk elkaar in opvoeding en onderwijs. Met Expeditie Basisschool leren we elkaar echt kennen en begrijpen we elkaars taal beter.

Dat dit werkt bewijst kindcentrum de Kameleon die met het gehele schoolteam hier samen met ons mee aan de slag is gegaan.