Schooluitval: de thuiszitter terug in de schoolbank

  • Hoe voorkom je dat jongeren thuis zitten door problemen in hun sociale leefomgeving?
  • Hoe blijf je het thuisfront en de zorgpartners binden en betrekken bij de school?
  • Hoe verhoog je het signalerend vermogen van leerkrachten en mentoren?

Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het stimuleren van de wederzijdse participatie en het samen vormgeven van de samenwerking. Wie neemt de regie?

Veel thuiszitters

Het probleem thuiszitten is groot. Scholen en leerplichtambtenaren proberen hier samen oplossingen voor te vinden, maar dit is ingewikkeld. Door het lerarentekort is er in het reguliere onderwijs weinig tijd om dit probleem aan te pakken. Daarnaast sluit het huidige onderwijsaanbod niet aan bij de behoefte aan passend onderwijs om deze jongeren te begeleiden. Ouders doen hun best om voor hun kinderen extra aandacht en aanpassingen te regelen, maar dat valt niet mee. Telkens lopen ze tegen een muur op en horen: ‘kan niet’, ‘mag niet’, ‘weet niet’ en ‘past niet’. Een situatie die soms leidt tot hoogoplopende conflicten tussen ouders en school. Het is zelfs zo dat kinderen soms jarenlang helemaal geen onderwijs krijgen. Lees hier meer over in Staat van de Ouders 2020 over passend onderwijs, een uitgave van Ouders en Onderwijs.

Hoe blijf je jongeren motiveren om naar school te gaan?

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt. Het belang van jongeren die nu uitvallen op school staat hierbij centraal.

Met de juiste informatievoorziening kan het signalerend vermogen van docenten omhoog. Bij een aanleiding kan er preventief worden gehandeld, de juiste zorg op tijd worden ingeschakeld zodat schooluitval door thuiszitten of verzuim kan worden voorkomen. Opvoeding en onderwijs zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Laten we elkaar helpen en versterken zonder op elkaars stoel te zitten. Door betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip geven we samen op een gestructureerde manier vorm aan de brede ontwikkeling van jongeren.

Onze aanpak

Wie kan wat oppakken en wat is hiervoor nodig? Creëer samen een prettige en veilige schoolperiode zodat er wordt samengewerkt om de toekomstmogelijkheden van deze jongeren te vergroten. Om thuiszitters weer terug op school te krijgen moet er contact, verbinding en betrokkenheid zijn tussen jongeren en hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk.

Ga samen met SchoolBoost aan de slag om de communicatie tussen school, de thuiszittende leerling en het thuisfront te versterken zodat de thuiszitter weer terug in de schoolbank komt. Meer weten? Neem contact met ons op.