Kansengelijkheid stimuleren

Door de impact van corona is het verschil in kansen van kinderen en jongeren nog meer zichtbaar en tastbaar geworden. Jongelui die door hun thuissituatie het onderwijs hard nodig hebben, ondervinden hier het meest last van. De sluiting van de scholen zorgde namelijk voor een negatief effect op de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet eerlijk. Daarom is het stimuleren van kansengelijkheid van groot belang.

Gelijke Kansen Alliantie

Gelukkig zijn de scholen, met maatregelen wel weer open. Dit helpt een beetje, maar is nog niet alles. Daarom zijn we blij dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft opgesteld. Samen met po-, vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Ondanks de covid-19 blijven ze samen werken aan een structurele aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Om verschillen er niet te laten zijn, maar ze samen te maken. Zodat niet waar je vandaan komt, maar waar je heen wil bepaalt hoe ver je kunt komen.

Jongeren doen op meerdere plekken en manieren kennis op, leren vaardigheden en ontwikkelen zo hun persoonlijkheid. Hiervoor is het van groot belang dat het onderwijs en het aanbod daarbuiten zoals jongerenwerk, kunst- en cultuureducatie, sport, jongerenparticipatie en allerlei andere vormen meer met elkaar verbonden raken. Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten.

Ontwikkeling talent

Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten. Schep voorwaarden voor jongeren zodat zij zich, in hun eigen tempo, ontwikkelen tot zelfredzame en veilige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zich goed voor te bereiden om een eigen rol in de maatschappij te vervullen. De jeugd is namelijk de toekomst.

Kansengelijkheid stimuleren? Werk samen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Inspiratie nodig hoe, neem contact met ons op.

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Zeker ook nu in coronatijd. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen

Probleemconstatering

Gedurende acht jaar basisschool heeft de PO-school een goed beeld van welke kinderen in de thuisomgeving uiteenlopende problemen hebben. Dit komt doordat er korte lijnen zijn en er vaker persoonlijke afstemming is tussen leerkrachten, ouders en zorgverleners. Hierdoor wordt het kind met bijbehorend gezin zo goed mogelijk ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling en schoolloopbaan. In de overgang naar het VO worden deze zogeheten (kwetsbare) probleemgezinnen steeds minder zichtbaar en bereikbaar. Met als gevolg dat deze risicojongeren naarmate ze 13, 14 en 15 jaar oud zijn sneller vervallen in (langdurig) verzuim en thuiszitten.

Uitdaging

De zogeheten ouderkamers die op basisscholen zijn ingericht verdwijnen op VO-scholen. Hoe kunnen deze ouders zich toch blijven verbinden met de school? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken docenten? Hoe brengen we het signalerend vermogen van deze docenten omhoog? Hoe weten deze docenten wat ze moeten doen als ze zien dat een leerling bijvoorbeeld lesuren verzuimt, ondervoed en/of onverzorgd is? Wat is de ondersteuningsvraag van deze desbetreffende leerling? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het samen vormgeven van de leeromgevingen; een expeditie naar de juiste ontwikkelroute van jongeren in het VO-onderwijs.

 

Oplossing

Ga een samenwerking aan met Expeditie Basisschool.  Sla vanuit onze kennis en expertise een brug in het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-school. Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met de jongeren, de school, het thuisfront en alle ondersteunende sociale, maatschappelijke en wijkgerichte (zorg) partners. Werk vanaf het begin aan een goede omgang met ouders en leerling. Geef hier op een gestructureerde manier vorm aan. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen school, leerling en ouders zorgen voor een optimale schoolloopbaan. Zo worden problemen bij jongeren in de overgang van PO naar VO eerder gesignaleerd en kan er preventief worden gehandeld op verzuim en schooluitval.

Resultaat

We willen met zorgpartners aan de slag om het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-scholen te stimuleren. Betrek de ouders en trek, vanuit een gelijkwaardige dialoog, op met ouders en leerling. Met als doel om (langdurig) verzuim en schooluitval te verminderen. Samen brengen we allereerst de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften, in de thuissituatie en school, in kaart. Dit is het vertrekpunt van onze gezamenlijke expeditie.

Weer aanwezig op school

Weer aanwezig op school

Hoe kan ik als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator leerlingen stimuleren naar school te komen? Zet de jongeren weer aan het roer van hun eigen sociale leefomgeving. Neem contact op met Expeditie Basisschool. We helpen je graag verder vanuit onze beproefde methodiek. Hiermee dragen we samen bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.