Betrokkenheid ouders verzuimbeleid school

Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

thuiszitters

Hoe staat het met de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van school? Wij pleiten al heel lang voor optimale samenwerking tussen de school, de thuiszitter en het thuisfront. De resultaten uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs en brancheorganisatie Ingrado bevestigen dit ook. Zij hebben onderzoek gedaan naar: ouders en aanwezigheid op school.

Schoolverzuim kan een signaal zijn van onderliggende problematiek en een voorbode van schooluitval. Hoe eerder schoolverzuim wordt opgemerkt en aangepakt, hoe groter de kans dat de leerling binnenboord blijft. Van groot belang dus dat ouders en scholen ook hierin samen optrekken. Zij zullen verzuim immers als eersten signaleren. Maar gebeurt dat ook? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het stimuleren van de wederzijdse participatie en het samen vormgeven van de samenwerking. Wie neemt de regie?

Hier tref je het onderzoeksrapport aan en in de infographic belichten beide organisaties de meest opvallende uitkomsten.

Meer weten?

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt. Het belang van jongeren die nu uitvallen op school staat hierbij centraal. We willen graag alle thuiszitters weer terug in de schoolbank. Meer weten hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot bij verzuimbeleid school? We leggen je onze signaleringstool graag uit. Neem contact met ons op.

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Zeker ook nu in coronatijd. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen

Probleemconstatering

Gedurende acht jaar basisschool heeft de PO-school een goed beeld van welke kinderen in de thuisomgeving uiteenlopende problemen hebben. Dit komt doordat er korte lijnen zijn en er vaker persoonlijke afstemming is tussen leerkrachten, ouders en zorgverleners. Hierdoor wordt het kind met bijbehorend gezin zo goed mogelijk ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling en schoolloopbaan. In de overgang naar het VO worden deze zogeheten (kwetsbare) probleemgezinnen steeds minder zichtbaar en bereikbaar. Met als gevolg dat deze risicojongeren naarmate ze 13, 14 en 15 jaar oud zijn sneller vervallen in (langdurig) verzuim en thuiszitten.

Uitdaging

De zogeheten ouderkamers die op basisscholen zijn ingericht verdwijnen op VO-scholen. Hoe kunnen deze ouders zich toch blijven verbinden met de school? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken docenten? Hoe brengen we het signalerend vermogen van deze docenten omhoog? Hoe weten deze docenten wat ze moeten doen als ze zien dat een leerling bijvoorbeeld lesuren verzuimt, ondervoed en/of onverzorgd is? Wat is de ondersteuningsvraag van deze desbetreffende leerling? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het samen vormgeven van de leeromgevingen; een expeditie naar de juiste ontwikkelroute van jongeren in het VO-onderwijs.

 

Oplossing

Ga een samenwerking aan met Expeditie Basisschool.  Sla vanuit onze kennis en expertise een brug in het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-school. Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met de jongeren, de school, het thuisfront en alle ondersteunende sociale, maatschappelijke en wijkgerichte (zorg) partners. Werk vanaf het begin aan een goede omgang met ouders en leerling. Geef hier op een gestructureerde manier vorm aan. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen school, leerling en ouders zorgen voor een optimale schoolloopbaan. Zo worden problemen bij jongeren in de overgang van PO naar VO eerder gesignaleerd en kan er preventief worden gehandeld op verzuim en schooluitval.

Resultaat

We willen met zorgpartners aan de slag om het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-scholen te stimuleren. Betrek de ouders en trek, vanuit een gelijkwaardige dialoog, op met ouders en leerling. Met als doel om (langdurig) verzuim en schooluitval te verminderen. Samen brengen we allereerst de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften, in de thuissituatie en school, in kaart. Dit is het vertrekpunt van onze gezamenlijke expeditie.

Weer aanwezig op school

Weer aanwezig op school

Hoe kan ik als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator leerlingen stimuleren naar school te komen? Zet de jongeren weer aan het roer van hun eigen sociale leefomgeving. Neem contact op met Expeditie Basisschool. We helpen je graag verder vanuit onze beproefde methodiek. Hiermee dragen we samen bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.