Wie is SchoolBoost?

Wij zijn dé communicatie expert die scholen met volle energie begeleidt naar een doorbraak in de communicatie en samenwerking met leerkrachten, leerlingen en ouders. Dit zorgt voor meer werkplezier en een ijzersterke reputatie.

Expeditie Basisschool verandert naam

Expeditie Basisschool verandert naam

Expeditie Basisschool verandert naam

Expeditie Basisschool groeit mee in ontwikkeling en onderwijs van kinderen. Daarom veranderde Expeditie Basisschool dit nieuwe schooljaar haar naam. Vanaf nu heet zij SchoolBoost. Omdat ze er graag zijn voor elke school in het primaire én voortgezet onderwijs. Een nieuwe krachtige naam waarmee gewerkt wordt aan de optimale driehoeksrelatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Want elk kind verdient het beste.

Doorbraak in communicatie en samenwerking

SchoolBoost is dé communicatie expert die PO en VO-scholen met volle energie begeleidt naar een doorbraak in de communicatie en samenwerking met leerkrachten, leerlingen en ouders. Zij luisteren, adviseren en begeleiden de directie, het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Dit zorgt voor meer werkplezier, ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling en een ijzersterke reputatie.

 

beter onderwijs door succesvolle samenwerking

Wederzijdse betrokkenheid en een optimale samenwerking vergroten de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen (4 tot en met 18 jaar) binnen en buiten het onderwijs. Zodat onze kinderen het beste uit zichzelf halen en zich goed voor bereiden op hun rol in de maatschappij.

meer informatie

Meer weten waarom Expeditie Basisschool haar naam veranderde? We leggen het graag uit. Maak jouw school relevant voor ouders en leerlingen! Met volle energie helpen wij jouw school te professionaliseren en innoveren naar schoolsucces. Kijk eens rond op onze vernieuwde website of neem direct contact met ons op.

Betrokkenheid ouders verzuimbeleid school

Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

Marlies Pulsford

Hoe staat het met de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van school? Wij pleiten al heel lang voor optimale samenwerking tussen de school, de thuiszitter en het thuisfront. De resultaten uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs en brancheorganisatie Ingrado bevestigen dit ook. Zij hebben onderzoek gedaan naar: ouders en aanwezigheid op school.

Schoolverzuim kan een signaal zijn van onderliggende problematiek en een voorbode van schooluitval. Hoe eerder schoolverzuim wordt opgemerkt en aangepakt, hoe groter de kans dat de leerling binnenboord blijft. Van groot belang dus dat ouders en scholen ook hierin samen optrekken. Zij zullen verzuim immers als eersten signaleren. Maar gebeurt dat ook? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het stimuleren van de wederzijdse participatie en het samen vormgeven van de samenwerking. Wie neemt de regie?

Hier tref je het onderzoeksrapport aan en in de infographic belichten beide organisaties de meest opvallende uitkomsten.

Meer weten?

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt. Het belang van jongeren die nu uitvallen op school staat hierbij centraal. We willen graag alle thuiszitters weer terug in de schoolbank. Meer weten hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot bij verzuimbeleid school? We leggen je onze signaleringstool graag uit. Neem contact met ons op.

Samen op koers naar de ideale leef- en leerroutes van jongeren.

ideale leef- en leerroutes van jongeren

Samen op koers naar de ideale leef- en leerroutes van jongeren.

Hoe zorg je voor de ideale leef- en leerroute van jongeren? Verbondenheid is de sleutel tot goed onderwijs. Maak het onderwijs nog tastbaarder. Werk aan de driehoeksrelatie tussen leerkracht, leerling en ouders. Samen met de betrokken po-school, vo-school, het vervolgonderwijs en de gemeente. Stimuleer educatief partnerschap door iedereen een stem te geven in het onderwijs. Zodat iedereen elkaar ziet, hoort en ervaart als gelijkwaardige partners in opvoeding en onderwijs. Waardoor gelijke kansen in het onderwijs worden gestimuleerd. Maak met elkaar tijd om jongeren op de juiste manier te begeleiden in hun persoonlijke leef- en leerroute. Stem af en stuur bij. Haal als één team uit de leerling wat erin zit en bepaal samen het juiste vervolgonderwijs.

Kansengelijkheid

Wij geloven erin dat als we elkaar beter snappen, we het beste uit kinderen en jongeren kunnen halen voor hun toekomstige rol in de maatschappij. Hoe meer je vanuit educatief partnerschap in verbinding bent, hoe beter je samen inschat of je het juiste doet. Zo wordt er beter geluisterd, oprecht contact gemaakt en staat iedereen open voor nieuwe inzichten. Met als resultaat dat de jongeren binnen hun schoolloopbaan de kans krijgen om hun talenten en ambities te ontwikkelen. Om hun dromen waar te maken. Jouw wieg bepaalt namelijk niet jouw toekomst. Iedereen heeft recht op het zijn van een gelukkige wereldburger.

Geef kinderen de boost die ze verdienen

Expeditie Basisschool wil ouders en jongeren meer betrekken omdat het niet precies bekend is wat hun wensen, behoeften en hulpvragen zijn. Dit verschilt namelijk per casus en verdient dus maatwerk. Wij richten ons op de gezinnen die moeilijk functioneren binnen de samenleving. Deze kwetsbare huishoudens hebben dit het hardst nodig en zijn nu nog moeilijk bereikbaar. Samen op koers naar de ideale leef- en leerroute van onze jongeren. We helpen graag als expeditieleiders om deze reis te bepalen. Neem contact met ons op voor meer informatie over de ideale leef- en leerroute van onze toekomst: de jeugd.

Kansengelijkheid stimuleren

Door de impact van corona is het verschil in kansen van kinderen en jongeren nog meer zichtbaar en tastbaar geworden. Jongelui die door hun thuissituatie het onderwijs hard nodig hebben, ondervinden hier het meest last van. De sluiting van de scholen zorgde namelijk voor een negatief effect op de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet eerlijk. Daarom is het stimuleren van kansengelijkheid van groot belang.

Gelijke Kansen Alliantie

Gelukkig zijn de scholen, met maatregelen wel weer open. Dit helpt een beetje, maar is nog niet alles. Daarom zijn we blij dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft opgesteld. Samen met po-, vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Ondanks de covid-19 blijven ze samen werken aan een structurele aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Om verschillen er niet te laten zijn, maar ze samen te maken. Zodat niet waar je vandaan komt, maar waar je heen wil bepaalt hoe ver je kunt komen.

Jongeren doen op meerdere plekken en manieren kennis op, leren vaardigheden en ontwikkelen zo hun persoonlijkheid. Hiervoor is het van groot belang dat het onderwijs en het aanbod daarbuiten zoals jongerenwerk, kunst- en cultuureducatie, sport, jongerenparticipatie en allerlei andere vormen meer met elkaar verbonden raken. Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten.

Ontwikkeling talent

Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten. Schep voorwaarden voor jongeren zodat zij zich, in hun eigen tempo, ontwikkelen tot zelfredzame en veilige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zich goed voor te bereiden om een eigen rol in de maatschappij te vervullen. De jeugd is namelijk de toekomst.

Kansengelijkheid stimuleren? Werk samen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Inspiratie nodig hoe, neem contact met ons op.

(Thuis)onderwijs in coronatijd

(Thuis)onderwijs in coronatijd

Juist in deze coronatijd zijn we allemaal op elkaar aangewezen als het gaat om de ideale ontwikkelroute van ons kind. Er wordt nu veel gevraagd van zowel leerkrachten als ouders. De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Zorg samen voor een juiste balans in het (thuis)onderwijs en werk samen aan een gezond leerklimaat, vanuit huis en vanuit school.

Nu de schooldeuren vanaf 11 mei weer opengaan is dit van cruciaal belang. Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? Leren draait niet primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen. Nu is daar een extra discipline bijgekomen: het daadwerkelijk lesgeven aan jouw eigen kind. Als makers van onze kinderen kennen we onze kinderen nou eenmaal erg goed en brengen we het kind achter de leerling graag in beeld. Doordat ouders actiever betrokken worden bij de lesstof en het leerproces, krijgen ouders ook een betere inschatting waar leerkrachten mee te maken hebben. Opvoeden vereist andere kwaliteiten dan het geven van onderwijs en zo ontstaat wederzijds begrip.

Ouders en onderwijs blijven de komende periode enorm op elkaar aangewezen. Proefondervindelijk en stapje voor stapje zullen we allemaal ervaren hoe dat gaat. Want ook in coronatijd verdienen onze kinderen het beste. Heb jij tips hoe je als gelijkwaardige partners samen werkt aan een goed fundament, laat het ons weten.

Maak tijd, neem pauzes

Maak tijd, neem pauzes

Een ononderbroken werkdag met je kinderen wordt een lastige. Breek de dag in stukken en tussendoor kun je best even met je kinderen spelen. Of ga samen werken. Zet je kind naast je aan je bureau met iets lekkers of een kleurplaat.

Bron: https://www.deondernemer.nl/