Definitie thuiszitter

Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

Definitie thuiszitter

Wat is de definitie van een thuiszitter? Opvallend veel schoolkinderen zitten thuis. Dit wordt vaak veroorzaakt door een disbalans bij deze jongeren in hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk. Er zijn veel verschillende manieren om deze groep thuiszitters te beschrijven. Het is een heel divers gezelschap:

•   Kinderen/jongeren met opvallend gedrag: internaliserend, externaliserend, tegen crimineel aan, gedragsmoeilijk

•  Kinderen/jongeren met allerhande diagnoses: autismespectrum, adhd, ontwikkelstoornissen

•  Kinderen/jongeren met talenten: hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit

•  Kinderen/jongeren met klachten: over belast, trauma’s, prikkelgevoelig, burn-out, uitputting

•  Kinderen/jongeren met ervaringen: veel faalervaring, pesten, niet passen ervaring

•  Kinderen/jongeren met behoeften: rust, licht, veiligheid, vertrouwen, mogen zijn zoals ik ben

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Zeker ook nu in coronatijd. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen

Probleemconstatering

Gedurende acht jaar basisschool heeft de PO-school een goed beeld van welke kinderen in de thuisomgeving uiteenlopende problemen hebben. Dit komt doordat er korte lijnen zijn en er vaker persoonlijke afstemming is tussen leerkrachten, ouders en zorgverleners. Hierdoor wordt het kind met bijbehorend gezin zo goed mogelijk ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling en schoolloopbaan. In de overgang naar het VO worden deze zogeheten (kwetsbare) probleemgezinnen steeds minder zichtbaar en bereikbaar. Met als gevolg dat deze risicojongeren naarmate ze 13, 14 en 15 jaar oud zijn sneller vervallen in (langdurig) verzuim en thuiszitten.

Uitdaging

De zogeheten ouderkamers die op basisscholen zijn ingericht verdwijnen op VO-scholen. Hoe kunnen deze ouders zich toch blijven verbinden met de school? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken docenten? Hoe brengen we het signalerend vermogen van deze docenten omhoog? Hoe weten deze docenten wat ze moeten doen als ze zien dat een leerling bijvoorbeeld lesuren verzuimt, ondervoed en/of onverzorgd is? Wat is de ondersteuningsvraag van deze desbetreffende leerling? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het samen vormgeven van de leeromgevingen; een expeditie naar de juiste ontwikkelroute van jongeren in het VO-onderwijs.

 

Oplossing

Ga een samenwerking aan met Expeditie Basisschool.  Sla vanuit onze kennis en expertise een brug in het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-school. Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met de jongeren, de school, het thuisfront en alle ondersteunende sociale, maatschappelijke en wijkgerichte (zorg) partners. Werk vanaf het begin aan een goede omgang met ouders en leerling. Geef hier op een gestructureerde manier vorm aan. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen school, leerling en ouders zorgen voor een optimale schoolloopbaan. Zo worden problemen bij jongeren in de overgang van PO naar VO eerder gesignaleerd en kan er preventief worden gehandeld op verzuim en schooluitval.

Resultaat

We willen met zorgpartners aan de slag om het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-scholen te stimuleren. Betrek de ouders en trek, vanuit een gelijkwaardige dialoog, op met ouders en leerling. Met als doel om (langdurig) verzuim en schooluitval te verminderen. Samen brengen we allereerst de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften, in de thuissituatie en school, in kaart. Dit is het vertrekpunt van onze gezamenlijke expeditie.

Van discussie naar dialoog

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie, de talenten en het zelfvertrouwen van kinderen.

Schoolwijzer legt omgangsnormen uit

Schoolwijzer legt omgangsnormen uit

Vandaag Kick-off van de door ons ontwikkelde #Schoolwijzer tijdens #ouderinformatieavond Islamitische Basisschool Nour Den Bosch. I.o.v. GGD Hart van Brabants, hebben we een mooi traject doorlopen. En de wederzijdse betrokkenheid gestimuleerd tussen school, ouders en kinderen. De afgesproken omgangsnormen zijn zo vastgelegd in deze schoolwijzer. De avond verliep boven verwachting en de opkomst was groot: 70%. 

Basisschool Nour is helemaal klaar voor dit nieuwe schooljaar. #Samenwerken aan een gezond schoolklimaat. #ouderbetrokkenheid #communicatie #conceptdesign.

Hoge opkomst kick-off basisschool Nour

Hoge opkomst kick-off basisschool Nour

Hoge opkomst #ouderinformatieavond op Islamitische Basisschool Nour Den Bosch. Presentatie nieuwe Schoolwijzer goed ontvangen. Complimenten aan directie & schoolteam. De schoolwijzer legt op een laagdrempelige manier de omgangsnormen tussen school, ouders en kinderen uit. Wij zijn #trots samen met GGD Hart voor Brabant #ouderbetrokkenheid #communicatie. Het gaat over samenwerken met ouders.

Verkeerde eindtoetsresultaten

Verkeerde eindtoetsresultaten

Pijnlijk voor alle betrokken kinderen, leerkrachten en ouders. Duizenden achtstegroepers kregen een te hoog schooladvies door verkeerde eindtoetsresultaten. Wat doet het met ouders en kinderen die nu toch niet naar havo of vwo kunnen? ‘Eén ouder zei: jij mag het mijn kind vertellen, want ik krijg het niet uitgelegd.’ Bron: Volkskrant, 22 mei 2019
#verkeerdschooladvies